Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Jacra: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Assendelft, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77163478.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Jacra een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Jacra en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Jacra zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten.
 4. Werkzaamheden/diensten: alle door of namens Jacra in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden of te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief begrepen kan zijn:
  • het ontwerpen en leveren van websites, webwinkels, blogs en elektronische nieuwsbrieven;
  • het beheer van geleverde websites, webwinkels, blogs en elektronische nieuwsbrieven;
  • het ten aanzien van geleverde websites, webwinkels, blogs en elektronische nieuwsbrieven bieden van ondersteuning;
  • hosting en domeinnaamregistratie.
 1. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jacra en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Jacra, derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Jacra is vrijblijvend. Jacra is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.
 2. Aan een aanbod dat een kennelijke fout of vergissing bevat, dan wel aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jacra niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien uit een schriftelijk aanbod blijkt dat voor totstandkoming van de overeenkomst ondertekening door de opdrachtgever is vereist, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat het door de opdrachtgever ondertekende aanbod in het bezit is gesteld van
 6. Een aanbod van Jacra kan door de opdrachtgever uitsluitend ongewijzigd worden aanvaard. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Jacra, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jacra anders aangeeft.
 7. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door totstandbrenging van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN, TERMIJNEN EN ANNULERING VAN OPDRACHTEN

 1. Voor hosting en domeinnaamregistratie geldt dat deze dienstverlening wordt uitgevoerd door, door Jacra in te schakelen derden. Jacra is eveneens gerechtigd de uitvoering van (ontwerp)werkzaamheden steeds geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat Jacra alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. Vermelde uitvoerings- of (op)leveringstermijn betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Jacra treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Jacra schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn wordt vermeld waarbinnen Jacra de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 4. Indien Jacra zich heeft verbonden tot de uitvoering van ontwerpwerkzaamheden of andere diensten die volgens artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek als een overeenkomst van opdracht moet worden aangemerkt, kan de opdrachtgever de overeenkomst na totstandkoming daarvan niet ontbinden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst desondanks tussentijds beëindigt, blijft hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 5. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de opdrachtgever gerechtigd is de opdracht tussentijds te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever uitsluitend gehouden de in verband met de overeenkomst door Jacra reeds gemaakte kosten aan hem te vergoeden.

ARTIKEL 5. | ONTWERPWERKZAAMHEDEN

 1. De overeenkomst ter zake van ontwerpwerkzaamheden wordt uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Jacra zal bij de opdrachtgever naar behoren informeren over gegevens die voor de opzet en uitvoering van de opdracht relevant zijn.
 2. Eventuele voorbeelden of concepten geven een zo nauwkeurig mogelijke weergave van het uiteindelijke eindontwerp, doch dienen slechts ter indicatie. Ondergeschikte afwijkingen in bijvoorbeeld kleuren of maten bieden geen grond voor reclames, opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst.
 3. Jacra voert de overeenkomst als bedoeld in dit artikel uit naar beste inzicht en vermogen. Jacra verbindt zich ter zake echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan nimmer instaan voor de resultaten die de opdrachtgever met het verlenen van de opdracht aan Jacra beoogt te behalen.
 4. Indien de Jacra in het kader van de uitvoering van werkzaamheden gegevens van de opdrachtgever benodigd is, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat deze gegevens tijdig ter beschikking van Jacra worden gesteld.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de opdrachtgever en Jacra tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Jacra zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 6. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Jacra zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 7. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Jacra gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Jacra op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Jacra een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 9. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 6. | ONDERSTEUNING EN CONTENTBEHEER

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Jacra de opdrachtgever op zijn verzoek gedurende twee maanden na oplevering van een door of namens Jacra vervaardigd ontwerp, zoals een website, webwinkel of blog, kosteloze begeleiding en ondersteuning bieden. Gedurende die termijn kan de opdrachtgever eveneens verlangen dat kosteloze aanpassingen worden aangebracht in de lay-out van het ontwerp.
 2. Aan de rechten van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid kan Jacra steeds bijzondere voorwaarden verbinden. De opdrachtgever kan slechts een beroep doen op het bepaalde in lid 1 voor zover dat onder de gegeven omstandigheden redelijk is; Jacra is niet gehouden uitvoering te geven aan het bepaalde in het vorige lid indien nakoming daarvan redelijkerwijs niet van Jacra kan worden gevergd.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat Jacra tegen betaling ondersteuning biedt of beheerwerkzaamheden uitvoert ten aanzien van bijvoorbeeld geleverde websites, webwinkels, blogs of elektronische nieuwsbrieven. Indien die overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, eindigt de overeenkomst van rechtswege op het moment dat de overeengekomen duur is verstreken. Indien geen bepaalde tijd is overeengekomen, is de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, in welk geval de overeenkomst eindigt middels opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. Indien opzegging als bedoeld in de laatste zin van het vorige lid mondeling geschiedt, zal de opzegging door Jacra schriftelijk worden bevestigd. Het moment waarop de schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever is verzonden, geldt als moment waarop de overeenkomst is opgezegd.

ARTIKEL 7. | DOMEINNAAMREGISTRATIE EN WEBHOSTING

 1. Het aanbod van een domeinnaam geschiedt onder voorbehoud van de beschikbaarheid daarvan.
 2. De aanvraag van een domeinnaam geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat er voor in dat hij bij de aanvraag alle informatie juist en volledig verstrekt.
 3. Ten aanzien van domeinnaamregistratie en webhosting sluit de opdrachtgever die overeenkomsten rechtstreeks met de betreffende provider, waarbij Jacra nimmer partij is. Facturering zal dan ook rechtstreeks plaatsvinden tussen deze provider en de opdrachtgever. Het aanbod en gebruik van de dienstverlening van deze provider geschiedt onder diens voorwaarden, waaronder begrepen de voorwaarden waaronder die overeenkomsten kunnen worden opgezegd en beëindigd. De opdrachtgever vrijwaart Jacra van alle aanspraken jegens de provider in verband met de overeenkomsten als bedoeld in dit artikel.    
 4. Tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen kan een domeinnaam na registratie niet worden gewijzigd. Een wijziging van een domeinnaam geldt als registratie van een nieuwe domeinnaam op basis van een nieuwe overeenkomst.
 5. De termijn waarbinnen een aangevraagde domeinnaam actief zal zijn is afhankelijk van derde partijen. De door Jacra vermelde termijnen ter zake zijn slechts indicatief. De opdrachtgever kan hieraan nimmer rechten ontlenen.
 6. De domeinnaamregistratie vindt plaats op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Jacra van iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Jacra is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of – indien de omstandigheden dit rechtvaardigen – de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Jacra ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Er zal in dit geval geen restitutie plaatsvinden van hetgeen in artikel 10.2 is benoemd.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Jacra gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Jacra gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opschorting c.q. ontbinding van de overeenkomst niet aan de opdrachtgever kan worden toegerekend.
 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Jacra op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Jacra de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van een verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die hen krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de omstandigheid van overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk maakt of de overmachtsituatie langer voortduurt dan drie maanden, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze omstandigheid langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dat geval wordt aan de hand van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of verleende diensten afgerekend, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod vermeldt een zo nauwkeurig mogelijk opgave van de prijsfactoren, zoals een vaste prijs en eventuele reiskosten.
 2. Jacra is gerechtigd om 10% van de overeengekomen hoofdsom, als aanbetaling in rekening te brengen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw.
 4. Tenzij anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Jacra voorgeschreven wijze.
 5. Indien naar het oordeel van Jacra gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is hij gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid is Jacra gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Er zal in dit geval geen restitutie plaatsvinden van hetgeen in artikel 10.2 is benoemd.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. De wettelijke (handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid is Jacra is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. Jacra is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Jacra geleverde website(s) en e-mailaccount(s) van de opdrachtgever, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging van deze e-mailaccounts, website(s) of onderdelen daarvan.
 2. Jacra is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die voortvloeien uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
 3. Jacra is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarop de dienstverlening van Jacra betrekking heeft.
 4. Jacra is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jacra aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Jacra toegerekend kunnen worden en;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Jacra te allen tijde beperkt tot drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst een doorlooptijd heeft van meer dan een jaar, is de aansprakelijkheid van Jacra beperkt tot drie maal de factuurwaarde van de diensten die de opdrachtgever in het laatste jaar van de overeenkomst aan Jacra verschuldigd is geweest.
 2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Jacra bedraagt één jaar.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Jacra behoudt zich het industriële en intellectuele eigendom voor op alle door hem vervaardigde en geleverde ontwerpen en onderdelen daarvan. Het is de opdrachtgever verboden de geleverde ontwerpen, waaronder geleverde websites, webwinkels, blogs, elektronische nieuwsbrieven of onderdelen daarvan te (doen) reproduceren of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van Jacra bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op!